Integritetspolicy – Insikt & Strategi Sverige ab

1. INLEDNING

Denna informationstext förklarar hur Insikt & Strategi Sverige ab (I&S) hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som:

 • Är kund
 • Bedöms som är en möjlig kund utifrån ditt nuvarande jobb eller ditt förtags verksamhet
 • Är besökare som besöker vår hemsida eller våra plattformar i sociala medier
 • Uttrycker intresse för oss i olika möten, nätverk eller generellt
 • På annat sätt kommunicerar med oss, t ex via brev, epost, sociala medier eller telefon

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns på vår hemsida insiktstategi.se

2. PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det rör tex personnummer, personnamn, adress, personliga email-adresser men även personliga fakta som etnicitet eller uppgifter om hälsotillstånd. GDPR inbegriper alla former av behandling av uppgifterna såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

3. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR?

Vi behandlar endast personuppgifter som behövs för att bedriva vår verksamhet och där vi har en rättslig grund för att hålla dessa personuppgifter

4. HUR VI SAMLAT IN DINA PERSONUPPGIFTER

 • Dina personuppgifter har vi insamlat via olika kanaler.
 • Du har tagit kontakt med I&S via brev, epost, telefon, sociala medier eller på annat aktivt sätt
 • Du har ansökt om att få ta del av våra informationskanaler och nyhetsbrev.
 • Vi har träffats personligen och du har lämnat dina uppgifter.
 • Du representerar ett företag eller en organisation som är för oss affärsmässigt relevant och som öppet publicerar personuppgifter på hemsida, sociala medier eller i tryckta medier som är i allmän spridning

5. HUR LÄNGE VI SPARAR DINA UPPGIFTER

I&S sparar personuppgifter så länge det finns en kund- eller leverantörsrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Vi sparar kund- och leverantörsuppgifter till dess att lagkravet på dokumentation av skatte- och bokföringsmässiga skäl utgått. Vi sparar dokumentation av projekt, inklusive kommunikation via epost i max 5 år, om inte annat skriftligt begärs av kunden. Nätverksuppgifter ska hållas uppdaterade och gås genom 1 gång per år.

6. TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?

I&S säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

 • Din bank, finansieringsinstitut eller Skatteverket.
 • Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller 
myndighetsbeslut

När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet eller en bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

7. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi följer rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt.

Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t ex att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att personalen endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete.

8. OM COOKIES

När du besöker vår webbplats kan vi också samla in information och uppgifter om dig genom att använda så kallade cookies.

 

9. DINA RÄTTIGHETER

Du har specificerade rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna på vår hemsida. Nedan har vi listat ett urval av rättigheter:

 • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas
 • Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
 • Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter 
borttagna
 • Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktkommunikation – du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

 

10. HUR DU MOTSÄTTER DIG ELEKTRONISK DIREKTMARKNADSFÖRING

I&S kan komma att använda din e-postadress eller mobilnummer för direktkommunikation. Om du inte vill att vi använder din e-postadress eller mobilnummer för direktkommunikation är du välkommen höra av dig. Kontakta oss i så fall.

11. KLAGOMÅL

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande regelverk ber vi dig att snarast anmäla detta till oss. Du har möjlighet att vända dig till Datainspektionen om du har klagomål på vår personuppgiftsbehandling.